หลักสูตรของเรา

ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาพูดได้หลายภาษาและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในเรื่องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญา การโอนหน่วยกิต การติดตามผลการศึกษา และพร้อมมอบความช่วยเหลือตลอดจนสำเร็จการศึกษา

สมัครเรียนวันนี้ คำถาม

ABOUT OUR PROGRAMS

National University มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นำเสนอในรูปแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือนซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถมุ่งเน้นและเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆทีละหนึ่งวิชาตัวอย่างเช่นหากคุณต้องผ่านการศึกษาทั้งสิ้น12 วิชาเพื่อให้จบหลักสูตรปริญญาโทคุณก็จะสามารถจบหลักสูตรได้ใน12 เดือนซึ่งช่วยให้นักศึกษาประหยัดทั้งเวลาและเงินนอกจากนี้หลักสูตรส่วนใหญ่ของเรายังเปิดการสอนทางออนไลน์100 เปอร์เซ็นต์อีกด้วยนักศึกษาสามารถคาดหวังได้ว่าชั้นเรียนจะมีขนาดเล็กและมีสัดส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์เท่ากับ17 ต่อ1

National University ได้ก้าวล้ำเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศที่ชี้วัดระดับการแข่งขันทางวิชาการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบ4 ปีอย่างติดต่อกันตลอดช่วง10 ปีที่ผ่านมา

National University ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น4 คณะและมีวิทยาลัยต่างๆอีก2 วิทยาลัยอีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน2 สถานที่คลิกชื่อคณะด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะหรือวิทยาลัยต่างๆและคลิกที่ที่ตั้งวิทยาเขตเพื่อดูรายชื่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละศูนย์

เริ่มต้นการเดินทางของคุณ

ปริญญาจากคณะธุรกิจและการจัดการ (School of Business and Management) ของNational University สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระดับสากลที่นำไปสู่การยอมรับในวิชาชีพการก้าวหน้าและโอกาสทางรายได้ที่สูงขึ้นหลักสูตรของเราจะมอบข้อได้เปรียบที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพของคุณ

คณะธุรกิจและการจัดการประกอบด้วยสาขาวิชาทั้งสิ้น 4 สาขาได้แก่การบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์ความเป็นผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการและการตลาดหลักสูตรปริญญาภาคธุรกิจประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความเป็นผู้นำโดยหลักสูตรMBA จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือนNational University ได้รับการรับรองเฉพาะด้านสำหรับหลักสูตรภาคธุรกิจที่ทางคณะจัดการเรียนการสอนมากมายผ่านทาง International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE).

National University สร้างรากฐานสู่ความสำเร็จให้แก่คุณในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะมองหาการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามหลักสูตรการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (School of Engineering and Computing) จะมอบทั้งทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ

คณาจารย์ของสถาบันแห่งนี้มุ่งสอนนวัตกรรมใหม่ๆผนวกกับการใช้งานที่มุ่งเน้นทักษะที่ปฏิบัติได้จริงผ่านหลักสูตรทางวิชาการที่กว้างขวางตรงประเด็นท้าทายและมีความเฉพาะทางสูงคณะของเราประกอบด้วย2 สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องผนวกกับโครงสร้างประชากรที่มีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นนั้นได้สร้างความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชุมชนทั้งในและต่างประเทศที่National University

คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการมอบการดูแลใช้งานเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆและพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะในการบำบัดรักษาโรคซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตและใบรับรองของคุณ คณะสาธารณสุขและงานบริการสังคม (School of Health and Human Services) ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาได้แก่อนามัยชุมชนวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลNational University จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่แสวงหาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสู่การประกอบอาชีพเฉพาะทางในด้านสาธารณสุขNational University ผ่านการอนุมัติจากCommission on Collegiate Nursing Education (CCNE)ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาล

คณะวิชาชีพศึกษา (School of Professional Studies) มอบโอกาสในการพัฒนาชุมชนของคุณโดยการบำรุงรักษาและมอบความเป็นเลิศและการมีคุณภาพในสาขาการวิจัยการบริหารรัฐกิจและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคณะวิชาชีพศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและมุ่งเน้นการประกอบอาชีพซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่สังคม
วิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาการ (College of Letters and Sciences) ของNational University ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาได้แก่ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจิตวิทยาและสังคมวิทยาวิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาการจัดการเรียนการสอนมากมายในหลักสูตรระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นทางสังคมและวิชาชีพต่างๆที่สำคัญหลักสูตรของเราจะท้าทายให้นักศึกษาได้ "รู้จักวิธีการเรียนรู้" เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาคงความเชี่ยวชาญของตนเองไว้ได้อย่างต่อเนื่องNational University เป็นสมาชิกของ Council of Colleges of Arts and Sciences (CCAS).

National University มอบปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มากกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่หวังผลกำไรอื่นๆในประเทศและเป็นผู้มอบปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหรัฐฯ

คณะศึกษาศาสตร์ (School of Education) ประกอบด้วย4 สาขาวิชาได้แก่การบริหารการศึกษาการให้คำปรึกษาในโรงเรียนและจิตวิทยาการศึกษาพิเศษและการฝึกหัดครูและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทนอกจากนี้National University ยังได้รับการอนุมัติจาก Commission on Teacher Credentialing (CTC) and is a member of the American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE).

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ของเราออกแบบมาให้ตรงตามมาตฐานของรัฐบาลกลางและมาตรฐานรัฐสำหรับการสอนในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรในบางระดับปริญญาอาจเปิดให้คุณในฐานะนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าเรียนได้ หลักสูตรวิชาศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่ของเราเปิดการสอนทางออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์หากต้องการค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณจากวิทยาลัยศึกษาศาสตร์แซนฟอร์ด โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษานักศึกษาโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สถาบันภาษา (Language Institute) ที่National University ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟังพูดอ่านและเขียนเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงคำศัพท์และไวยากรณ์โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีปริญญาขั้นสูงในสาขาวิชาTESOL ภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมีการจัดทั้งหลักสูตรทางวิชาการและค่ายการสนทนาชั้นเรียนมีขนาดเล็กเพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เวลาร่วมกับนักศึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษNational University เป็นสมาชิกของAmerican Association of Intensive English Programs, the Association of International Educators (NAFSA), และTeachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)

National University เป็นพันธมิตรกับNational University Virtual High School (NUVHS) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เหนือระดับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่21 หนึ่งในข้อดีของการศึกษาแบบออนไลน์ก็คือว่านักเรียนจากทั่วโลกจะสามารถรับประกาศณียบัตรในระดับมัธยมปลายของสหรัฐฯได้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศณียบัตรมัธยมปลายจากNUVHS จะมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในNational University หากมีคำถามโปรดเข้าชมเว็บไซต์ nuvhs.org.

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละสถานที่

วิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาการ คณะธุรกิจและการจัดการt Sคณะวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขและงานบริการสังคม คณะวิชาชีพศึกษา สถาบันภาษา ไม่เจอหลักสูตรที่คุณต้องการใช่ไหม? อาจมีหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษานักศึกษาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
*หลักสูตรทางวิชาการและวันเปิดเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันภาษา ไม่เจอหลักสูตรที่คุณต้องการใช่ไหม? อาจมีหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษานักศึกษาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
*หลักสูตรทางวิชาการและวันเปิดเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้