สถาบันภาษา


ที่ NATIONAL UNIVERSITY


สมัครวันนี้ คำถาม
Decorative icon

AN EXPLORATION OF CONTEMPORARY AMERICAN CULTURE

โปรแกรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย National University ที่คัดสรรมาอย่างครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบอาชีพที่กำลังมองหาแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในด้านการพูดและการเขียน โดยโปรแกรมต่างๆ ตลอดจนครูผู้สอนที่มากประสบการณ์และมีความใส่ใจซึ่งรับหน้าที่สอนในโปรแกรมเหล่านี้จะคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงและนำไปใช้จริงได้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านวิชาการ หลักสูตรต่างๆ จะได้รับการดูแลโดยครูผู้สอนที่มากประสบการณ์และทักษะ ซึ่งจบการศึกษาขั้นสูงจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละโปรแกรมไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสอนภาษาใหม่เท่านั้น แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้สำรวจและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันร่วมสมัยอีกด้วย

ชั้นเรียนต่างๆ จะมีขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้สอนสามารถปฏิสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนแต่ละคนได้ โดยนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของทางคณะและเจ้าหน้าที่นานาชาติแล้ว นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาแบบผสมผสาน โดยมหาวิทยาลัย National University เป็นสถาบันในเครือของสมาคมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นแห่งอเมริกา (American Associate of Intensive English Programs), สมาคมการบริหารการศึกษานานาชาติ (Association of International Educators: NAFSA) และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (Teachers of English to Speakers of Other Languages: TESOL)

โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ELP) ที่มหาวิทยาลัย National University มีโปรแกรมที่เปิดให้กับนักเรียนนานาชาติถึง 4 รูปแบบด้วยกัน:


การสื่อสารภาษาอังกฤษ

โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน (รวมถึงไวยากรณ์และการสร้างฐานคำศัพท์) เหมาะสำหรับนักเรียนที่เพียงอยากโฟกัสที่การพัฒนาภาษา หรือนักเรียนที่อยากประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท (เปิดสอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว)

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP)

โปรแกรมที่เข้มข้นและกวดขันนี้จะช่วยให้นักเรียนนานาชาติสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทักษะทางวิชาการ ตลอดจนศักยภาพต่างๆ ของตน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ หรือในประเทศของนักเรียนเอง (เปิดสอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว)

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP)

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาที่ตนเลือก โดยโปรแกรมนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การทำวิจัยในสาขาของตน ตลอดจนสำรวจและเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางขั้นพื้นฐานและแนวคิดต่างๆ ที่ต้องใช้ในสาขาของตน (เปิดสอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว)

การสื่อสารและวัฒนธรรมอังกฤษ

โปรแกรมนี้จะเปิดสอนให้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม โดยเปิดสอนเป็นกลุ่มเท่านั้นและสามารถปรับให้สอดรับกับความต้องการของนักเรียนได้